Guiping Yin

Consultant, Nanjing E-Pass Education Co., China (Host: Dr. Runsheng Yin)